28 January 2014

Conquered oil fields in Romania - 1

Aus dem erdölgebiete. Campina, petroleum sonden 11.05.1918.
 Aus dem erdölgebiete. Petroleum-Zuge.
Aus dem erdölgebiete. Ploiesti, zerstörte petroleum-behälter der amerikanisch erdöl-gesellschaft.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...